Doorgaan naar content
Samen voor duurzaamheid

Verbinden, vergroenen en versnellen

Iedereen aan tafel voor schone energie in Fryslân

In Fryslân werken we, net als in heel Nederland, aan een schonere wereld. Dat doen we met elkaar aan de Friese Energietafel.

Slimme oplossingen

Aan de Friese Energietafel (FET) gaan we samen sneller naar een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem in Fryslân. We kijken namelijk over grenzen heen en verbinden overheden met maatschappelijke organisaties, netbeheerders én de mienskip. Dankzij dit netwerk vol kennis, kunde en ambitie komen we samen tot slimme oplossingen voor schone energie in Fryslân.

Samen komen we verder

Van gezamenlijke onderzoeken en regelingen tot kennis- en netwerkdagen: aan de Friese Energietafel pakken we regie op verschillende opgaven. Bijvoorbeeld de energie-infrastructuur, warmtetransitie en andere ontwikkelingen die op ons afkomen. We zetten hier samen de schouders onder, zoals we dat in Fryslân al vaker hebben gedaan.

Energie infrastructuur

Concept Energievisie opgesteld

De komende maanden kunnen de Friese colleges, het dagelijks bestuur van het Wetterskip, de Friese Energie Alliantie (FEA) en de netbeheerders reageren op de concept-Energievisie. De colleges betrekken de volksvertegenwoordigers hierin. Na het verwerken van de reacties gaat de visie in december naar Gedeputeerde Staten voor vaststelling. Elke vier jaar evalueert de Friese Energietafel de visie en stelt deze zo nodig en gewenst bij. Elke twee jaar maken we een meerjarenprogramma (het pMIEK) dat leidend is voor de volgorde van investeringen in het energiesysteem. 

Warmtetransitie & energiebesparing

Fries subsidieplatform

We werken in Fryslân aan een gezamenlijke uitvoer van de Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Hiermee komt in 2024 een nieuw subsidieplatform online voor Friese woningeigenaren. Inwoners kunnen dit platform straks vinden op hun eigen gemeentelijk energieloket. Zij vinden er informatie en kunnen advies inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel.

Mienskipsenergie

Start Fries Energiehuis

Vanaf 1 januari 2024 is het Fries Energiehuis open voor vragen van inwoners over collectieve duurzaamheidsprojecten in een wijk, buurt, dorp of stad.

Duurzame opwek elektriciteit

Zon op dak

Op welke daken in Fryslân liggen al zonnepanelen? Waar zit nog potentie? Waar lopen we tegenaan met zon op dak? Met welke gezamenlijke strategie kunnen we meer zonne-energie realiseren vanaf de daken in Fryslân? Zon op Dak is de eerste trede van de zonneladder. Ondanks de huidige realiteit met de netcongestie kijken we hoe zon op dak verder gestimuleerd kan worden. De verkenning is uitgevoerd. Eind 2023 kijken we welke maatregelen we gezamenlijk kunnen oppakken – de stap van ideeën naar planvorming.

Mienskipsenergie

Werksessies

Werksessies met betrokkenen en experts over de inhoud en de vorm van de organisatie van het Fries Energiehuis.

Energie infrastructuur

Bestuurlijk Overleg

In het Bestuurlijk Overleg van de FET is besproken over welke uitgangspunten overeenstemming is en over welke nog verder gesproken moet worden. Er was te weinig tijd om alle onderwerpen die op de agenda stonden aan de orde te laten komen. Een volgend BO FET wordt gepland om deze bespreking af te maken.   

Energie infrastructuur

Bestuurlijk Overleg FET Extra

Een Bestuurlijk Overleg FET Extra om inzichten van bestuurders op te halen die als uitgangspunten dienen voor de Energievisie. 

Energie infrastructuur

Inzichten ambtenaren en FEA-leden opgehaald

Tijdens de FETte werkdag zijn inzichten van ambtenaren en FEA-leden opgehaald die als uitgangspunten dienen voor de Energievisie.  

Energie infrastructuur

Kennisdocument afgerond

De werkgroep Integraal programmeren en de werkgroep data hebben in een gezamenlijke bijeenkomst het Kennisdocument afgerond. Op basis van de gegevens van dit document wordt de Energievisie opgesteld. 

Mienskipsenergie

Visiedocument

Visiedocument opgesteld voor bestuurders.

Mienskipsenergie

Enquête

Projecten in kaart brengen via een enquête onder overheden en maatschappelijke partijen.

Energie infrastructuur

Verwerking data en vooruitzichten

De FETte werkdag- de opgehaalde data en vooruitzichten zijn gedeeld en aanvullingen en voorstellen voor verbetering zijn verwerkt. 

Mienskipsenergie

Presentatie

Presentatie van de eerste ideeën voor een Fries Energiehuis.

Energie infrastructuur

Actorenanalyse en issuematrix

Tijdens de FETte werkdag een actorenanalyse uitgevoerd en voor de actoren/thema’s een issuematrix opgesteld. 

Energie infrastructuur

Werkgroep Integraal Programmeren Breed

Tijdens de werkgroep Integraal Programmeren Breed zijn veel issues opgehaald die in Fryslân spelen.

“Energievraagstukken houden zich niet aan gemeentegrenzen. Samenwerking voorkomt dat we allemaal zelf het wiel gaan uitvinden.”

- Evert Stellingwerf, covoorzitter van de Friese Energietafel

Op weg naar de toekomst in Fryslân!