Doorgaan naar content

Sneller meer elektriciteit beschikbaar

Het thema Sneller gaat over de vraag: hoe kunnen we het huidige elektriciteitsnet sneller uitbreiden? Het gaat bijvoorbeeld om zaken zoals ruimtelijke inpassing, vergunningen en beschikbare grond.

Handreiking elektriciteitsstations Fryslân

Er is een ‘Handreiking elektriciteitsstations Fryslân’ opgesteld. Hierin staat hoe gemeenten hun vergunningsproces kunnen versnellen. Bovendien helpt de handreiking bij het vinden van locaties, de ruimtelijke inpassing van stations en het doorlopen van de procedures daarvoor.

Concept Energievisie opgesteld

De komende maanden kunnen de Friese colleges, het dagelijks bestuur van het Wetterskip, de Friese Energie Alliantie (FEA) en de netbeheerders reageren op de concept-Energievisie. De colleges betrekken de volksvertegenwoordigers hierin. Na het verwerken van de reacties gaat de visie in december naar Gedeputeerde Staten voor vaststelling. Elke vier jaar evalueert de Friese Energietafel de visie en stelt deze zo nodig en gewenst bij. Elke twee jaar maken we een meerjarenprogramma (het pMIEK) dat leidend is voor de volgorde van investeringen in het energiesysteem. 

Fries subsidieplatform

We werken in Fryslân aan een gezamenlijke uitvoer van de Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Hiermee komt in 2024 een nieuw subsidieplatform online voor Friese woningeigenaren. Inwoners kunnen dit platform straks vinden op hun eigen gemeentelijk energieloket. Zij vinden er informatie en kunnen advies inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel.

Start Fries Energiehuis

Vanaf 1 januari 2024 is het Fries Energiehuis open voor vragen van inwoners over collectieve duurzaamheidsprojecten in een wijk, buurt, dorp of stad.

Zon op dak

Op welke daken in Fryslân liggen al zonnepanelen? Waar zit nog potentie? Waar lopen we tegenaan met zon op dak? Met welke gezamenlijke strategie kunnen we meer zonne-energie realiseren vanaf de daken in Fryslân? Zon op Dak is de eerste trede van de zonneladder. Ondanks de huidige realiteit met de netcongestie kijken we hoe zon op dak verder gestimuleerd kan worden. De verkenning is uitgevoerd. Eind 2023 kijken we welke maatregelen we gezamenlijk kunnen oppakken – de stap van ideeën naar planvorming.

Werksessies

Werksessies met betrokkenen en experts over de inhoud en de vorm van de organisatie van het Fries Energiehuis.

Bestuurlijk Overleg

In het Bestuurlijk Overleg van de FET is besproken over welke uitgangspunten overeenstemming is en over welke nog verder gesproken moet worden. Er was te weinig tijd om alle onderwerpen die op de agenda stonden aan de orde te laten komen. Een volgend BO FET wordt gepland om deze bespreking af te maken.   

Bestuurlijk Overleg FET Extra

Een Bestuurlijk Overleg FET Extra om inzichten van bestuurders op te halen die als uitgangspunten dienen voor de Energievisie. 

Inzichten ambtenaren en FEA-leden opgehaald

Tijdens de FETte werkdag zijn inzichten van ambtenaren en FEA-leden opgehaald die als uitgangspunten dienen voor de Energievisie.  

Kennisdocument afgerond

De werkgroep Integraal programmeren en de werkgroep data hebben in een gezamenlijke bijeenkomst het Kennisdocument afgerond. Op basis van de gegevens van dit document wordt de Energievisie opgesteld. 

Visiedocument

Visiedocument opgesteld voor bestuurders.

Enquête

Projecten in kaart brengen via een enquête onder overheden en maatschappelijke partijen.

Verwerking data en vooruitzichten

De FETte werkdag- de opgehaalde data en vooruitzichten zijn gedeeld en aanvullingen en voorstellen voor verbetering zijn verwerkt. 

Presentatie

Presentatie van de eerste ideeën voor een Fries Energiehuis.

Actorenanalyse en issuematrix

Tijdens de FETte werkdag een actorenanalyse uitgevoerd en voor de actoren/thema’s een issuematrix opgesteld. 

Werkgroep Integraal Programmeren Breed

Tijdens de werkgroep Integraal Programmeren Breed zijn veel issues opgehaald die in Fryslân spelen.

Contactpersoon

Wil je meer weten over Energie-infrastructuur in Fryslân? Of wil je hierbij betrokken worden? Neem contact op met:

Jack van der Wal

Projectleider Energie-infrastructuur

Downloads

Handreiking elektriciteitsstations Fryslân

240129_handreiking-elektriciteitsstations-fryslan_definitief-gecomprimeerd.pdf
Download