Doorgaan naar content
Samen voor een optimaal Fries energienetwerk

Energie-infrastructuur

Op weg naar een duurzaam energiesysteem

Hoe zorgen we ervoor dat de duurzame energie die we opwekken in Fryslân terechtkomt bij inwoners, bedrijven en organisaties? Groene elektriciteit, groen gas, waterstof en duurzame warmte vragen om een andere infrastructuur dan we nu hebben. Bovendien stijgt de vraag naar elektriciteit. Met de programmapijler Energie-infrastructuur gaan we voor een optimaal Fries energienetwerk, voor nu en in de toekomst.

De programmapijler Energie-infrastructuur bestaat uit drie thema’s:

Sneller

Hoe kunnen we het huidige elektriciteitsnet sneller uitbreiden?

Bekijk
Slimmer

Hoe kunnen we slimmer omgaan met de capaciteit van het huidige energienetwerk?

Bekijk
Integraal Programmeren en Data

We pakken het hele energiesysteem en de energie-infrastructuur aan voor duurzame elektriciteit, gassen en warmte. Vanuit het thema Data hebben we een kennisdocument gemaakt waarin alle feiten en verwachtingen voor de nabije toekomst staan beschreven.

Bekijk

Programmapijler Energie-infrastructuur

Binnen de programmapijler Energie-infrastructuur werken we aan slimme oplossingen voor problemen op het elektriciteitsnetwerk. Bijvoorbeeld als er opstopping is op het netwerk (netcongestie). Die ontstaat als er te veel of te weinig aan elektriciteit wordt gevraagd of juist geleverd.  
 
Daarnaast gaan we voor een meer duurzame en betrouwbare energievoorziening. Dat betekent dat we ons bezighouden met energiebesparing, energie opslaan, vraag- en aanbod op elkaar afstemmen en nieuwe duurzame energiebronnen aansluiten. Dit doen we met zoveel mogelijk partners en lokale initiatieven in Fryslân. Samen werken we aan een schonere provincie, een sterke Friese economie, duurzame mobiliteit en een energieneutraal woningaanbod.

Ambitie op korte termijn

De komende tien jaar werken we aan oplossingen om het beste uit het huidige energienetwerk te halen. Er zijn nu momenten dat de vraag naar energie hoger is dan het net aankan. Op piekmomenten van aanbod, bijvoorbeeld van zonne- en windenergie, is het juist andersom. Dit noemen we netcongestie. We gaan experimenteren met slimme oplossingen, bijvoorbeeld door op bedrijventerreinen vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast willen we op piekmomenten, als de zon flink schijnt en de wind hard waait, energie opslaan en elektriciteit omzetten naar warmte of gas.

Ambitie op lange termijn

In 2050 willen we in Fryslân onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen: een ambitie die nog ver weg klinkt, maar we starten nu met de ontdekkingstocht waarin alle puzzelstukjes in elkaar moeten vallen. Door dit nu goed voor te bereiden, kunnen we vanaf 2030 de eerste stappen zetten naar een ander energiesysteem.

Concept Energievisie opgesteld

De komende maanden kunnen de Friese colleges, het dagelijks bestuur van het Wetterskip, de Friese Energie Alliantie (FEA) en de netbeheerders reageren op de concept-Energievisie. De colleges betrekken de volksvertegenwoordigers hierin. Na het verwerken van de reacties gaat de visie in december naar Gedeputeerde Staten voor vaststelling. Elke vier jaar evalueert de Friese Energietafel de visie en stelt deze zo nodig en gewenst bij. Elke twee jaar maken we een meerjarenprogramma (het pMIEK) dat leidend is voor de volgorde van investeringen in het energiesysteem. 

Bestuurlijk Overleg

In het Bestuurlijk Overleg van de FET is besproken over welke uitgangspunten overeenstemming is en over welke nog verder gesproken moet worden. Er was te weinig tijd om alle onderwerpen die op de agenda stonden aan de orde te laten komen. Een volgend BO FET wordt gepland om deze bespreking af te maken.   

Bestuurlijk Overleg FET Extra

Een Bestuurlijk Overleg FET Extra om inzichten van bestuurders op te halen die als uitgangspunten dienen voor de Energievisie. 

Inzichten ambtenaren en FEA-leden opgehaald

Tijdens de FETte werkdag zijn inzichten van ambtenaren en FEA-leden opgehaald die als uitgangspunten dienen voor de Energievisie.  

Kennisdocument afgerond

De werkgroep Integraal programmeren en de werkgroep data hebben in een gezamenlijke bijeenkomst het Kennisdocument afgerond. Op basis van de gegevens van dit document wordt de Energievisie opgesteld. 

Verwerking data en vooruitzichten

De FETte werkdag- de opgehaalde data en vooruitzichten zijn gedeeld en aanvullingen en voorstellen voor verbetering zijn verwerkt. 

Actorenanalyse en issuematrix

Tijdens de FETte werkdag een actorenanalyse uitgevoerd en voor de actoren/thema’s een issuematrix opgesteld. 

Werkgroep Integraal Programmeren Breed

Tijdens de werkgroep Integraal Programmeren Breed zijn veel issues opgehaald die in Fryslân spelen.

Contactpersoon

Wil je meer weten over Energie-infrastructuur in Fryslân? Of wil je hierbij betrokken worden? Neem contact op met:

Philippine van der Kleij

Projectleider Integraal Programmeren