Doorgaan naar content

Fryslân pakt regie op energiesysteem van de toekomst

De Friese overheden, netbeheerders en de Friese Energie Alliantie (FEA) hebben gezamenlijk een concept-energievisie opgesteld over hoe we het Friese energiesysteem duurzaam willen gaan inrichten. Fryslân wil in 2050 de benodigde duurzame energie zelf produceren. De concept-Energievisie gaat nu voor consultatie naar alle Friese colleges, de netbeheerders en de deelnemers van de Friese Energie Alliantie.  

In de concept-energievisie is de gezamenlijke ambitie opgesteld dat Fryslân in 2050 zelf de energie produceert die wordt gebruikt, zodat we in 2050 een schoon, rechtvaardig en betrouwbaar energiesysteem hebben. Met deze ambitie is het mogelijk om als regio zelf te kunnen sturen om Fryslân fossielvrij te maken, om de netcongestie op te lossen en de lusten en lasten eerlijker te verdelen.

Sijbe Knol, gedeputeerde provincie Fryslân en covoorzitter Friese Energietafel: “We hawwe dizze Enerzjyfysje nedich om ’t wy yn Fryslân en Nederlân foar in grutte opjefte steane: de enerzjytransysje. Yn de Energzjyfisy hawwe wy hjirfoar, mei de Fryske oerheden, de maatskiplike partners (organisearre yn de FEA), Wetterskip Fryslân en de netbehearders, ûnder oaren in mienskiplike ambysje en liedende prinsipes fêstlein. Dy foarmje de basis foar de karren dy ’t wy meitje sille om ta in skjin, rjochtfeardich en betrouber enerzjysysteem te kommen yn 2050.”

Ruimte, duurzame energie en infrastructuur zijn schaars. Om een toekomstbestendig energiesysteem in te richten moeten daarom keuzes worden gemaakt. Niet elke energiebron kan in elke sector gebruikt worden. Met vijf leidende principes willen de partijen van de Friese Energietafel bouwen aan een toekomstbestendig energiesysteem. 

Evert Stellingwerf, wethouder gemeente Leeuwarden en covoorzitter Friese Energietafel: “In de Friese Energievisie staat de Friese gemeenschap centraal. In Fryslân willen we meer energie produceren voor en door de gemeenschap. Het toekomstige energiesysteem moet betrouwbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners. We willen met inwoners en ondernemers energie besparen en duurzame energieprojecten realiseren. Hier ondersteunen en begeleiden we hen bij. We doen het samen, met elkaar.”

De komende maanden kunnen de Friese colleges, het dagelijks bestuur van het Wetterskip, de Friese Energie Alliantie (FEA) en de netbeheerders reageren op de concept-Energievisie. De colleges betrekken de volksvertegenwoordigers hierin. Na het verwerken van de reacties gaat de visie in december naar Gedeputeerde Staten voor vaststelling. Elke vier jaar evalueert de Friese Energietafel de visie en stelt deze zo nodig en gewenst bij. Elke twee jaar maken we een meerjarenprogramma (het pMIEK) dat leidend is voor de volgorde van investeringen in het energiesysteem. 

Concept-energievisie

Energievisie (publiek) samenvatting
Download
Enerzjyfisy (publiek) samenvatting
Download
analyse-ambassadeur-energieke-gevoelens.pdf
Download
Friese Energievisie (concept-NL)
Download
Fryske Enerzjyfisy (Concept-FR)
Download